Організація навчально-виховного процесу

Музичний факультет академії здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами у галузі культури і мистецтв за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» (галузь знань 0202 «Мистецтво», напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання, спеціальність 7.02020401 «Музичне мистецтво» денної форми навчання) за 9 спеціалізаціями:

 • «Фортепіано, орган»;
 • «Оркестрові струнні інструменти»;
 • «Оркестрові духові та ударні інструменти»;
 • «Народні інструменти»;
 • «Академічний спів»;
 • «Естрадний спів»;
 • «Хорове диригування»;
 • «Музичне мистецтво естради»;
 • «Музикознавство».

Музичний коледж академії здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами у галузі культури і мистецтв за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (галузь знань 0202 «Мистецтво», спеціальність 5.02020401 «Музичне мистецтво») за 9 спеціалізаціями:

 • «Фортепіано»
 • «Оркестрові струнні інструменти»
 • «Оркестрові духові та ударні інструменти»
 • «Народні інструменти»
 • «Академічний спів»
 • «Естрадний спів»
 • «Хорове диригування»
 • «Теорія музики»
 • «Естрада»

Організація навчально-виховного процесу в академії здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», вимог державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інших нормативно-правових актів з питань освіти.

Навчально-виховний процес в Академії забезпечує можливість:

 • здобуття особою знань, умінь і навичок у професійній - мистецькій, гуманітарній, соціальній сферах;
 • інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативно-правовими актами органів державного управління освітою.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. Навчальний план визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю. Навчальний процес в Академії здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і повинен становити від однієї до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів академії є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху.

Строки практичної підготовки та термін проведення практичних занять визначаються освітньо-професійними програмами та навчальним планом.

Згідно зі стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України, передбачається входження вищої освіти в європейський освітній простір. Це відбувається в рамках Болонської декларації, що дає змогу видавати дипломи загальноєвропейського зразка.

Однією з вимог Болонської декларації є забезпечення якості освіти та розроблення порівняльних критеріїв та методів оцінювання якості знань, запровадження кредитної системи.

Метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в консерваторії (далі – КМСОНП) є:

 • адаптація навчального процесу до вимог Європейського освітнього простору;
 • стимулювання систематичної роботи студентів протягом усього періоду навчання та підвищення якості їх знань;
 • створення сприятливого психологічного режиму співпраці викладача зі студентом протягом навчання в консерваторії;
 • формування у студентів навичок до самоосвіти, освіти протягом всього життя;
 • створення здорової конкуренції в навчанні;
 • підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів;
 • виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.

Особливістю КМСОНП в консерваторії є планування навчального процесу в кредитних модулях, що має забезпечити досягнення сумісності програм підготовки та навчання студентів, можливості студентської мобільності, полегшує міжнародне академічне визнання дипломів і кваліфікацій.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90 – 100 А 5 відмінно зараховано
82 – 89 В 4+ добре
74 – 81 С 4
64 – 73 D 3+ задовільно
60 – 63 E 3
35 – 59 FX 2 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни